Tbilisi Downtown, Georgia, taken in April 2019

Tbilisi Downtown, Georgia, taken in April 2019